Mentimeter

 

הרשמה

הוספת שלבים וחומרים דיגיטליים

פרסום ושיתוף 

 

 entimeter, בדומה ל Kahoot, היא אפליקציה המאפשרת אינטראקציה עם הלומדים.בגרסה החינמית, ניתן ליצור פעילות אינטראקטיבית אחת.

 

הרשמה

 

לכניסה לאתר לחצו כאן

לפתיחת חלון ההרשמה ניתן ללחוץ על Sign up  או על Get started

בחלון ההרשמה נוח להירשם באמצעות חשבון גוגל או פייסבוק. לוחצים על הלחצן המתאים, ממלאים מייל וסיסמה ומאפשרים לאפליקציה לקבל את המידע הרלוונטי.

לחילופין, ניתן למלא את התיבות בהתאם וללחוץ על Sign up

 

הוספת שאלות

 

כדי ליצור שאלון אינטראקטיבי חדש לוחצים על + New event

נותנים שם לשאלון ולוחצים על Create event

 

ניתן לבחור את הצבעוניות של השאלון    

חשוב לבחור את אחת מהאפשרויות של הפיקוח וקצב השאלות 

Presenter's pace באפשרות זו המנחה מקדם את השאלות בקצב שהוא בוחר, הלומדים רואים רק את השאלה שהמנחה בוחר להציג בפניהם

Audience pace באפשרות זו הלומדים יכולים לענות על השאלות מהראשונה והלאה בקצב שלהם וברצף.

 

בשלב ראשון בוחרים את סוג השאלה. בשלב זה ניתן לעבוד רק עם שאלה אחת כל פעם.:

 

חזור למעלה

 

  שאלה רב ברירתית. התלמידים יבחרו תשובה אחת מתוך כמה אפשרויות.

ממלאים את התיבות בהתאם:

כותבים את השאלה

כותבים כמה התשובות לבחירה . להוספת תשובות אפשרויות לוחצים על Add alternatives

בנוסף, ניתן לסמן לגבי השאלה האם לאפשר לראות את התשובות של התלמידים באחוזים

והאם ניתן לסמן יותר מאפשרות אחת כתשובה נכונה .

 

לסיום לוחצים על Done

תשובות התלמידים יתקבלו בצורת גרף המכיל את האפשרויות וכמה בחרו בכל אחת.

 

חזור למעלה

 

  יצירת ענן מילים. כל המילים ייצרו ענן מילים.

פעילות אינטראקטיבית זו מתאימה לסיעור מוחין, לדוגמה.

בתיבת השאלה כותבים מה הפעילות, נניח, אילו מילים מתקשרות, לדעתך, עם חורף?

בוחרים כמה מילים לאפשר לכל תלמיד להוסיף

לסיום לוחצים על Done

המילים ייאספו על לוח לכדי ענן מילים רלוונטי לנושא הנבחר.

 

חזור למעלה

 

 מדדים. התלמידים יכולים לתת הערכה לכל היגד

פעילות אינטראקטיבית שמתאימה להערכה, ציון, דירוג וכדומה

בתיבת השאלה כותבים את השאלה, או הנושא להתייחסות

בתיבות המתאימות כותבים את האספקטים, היבטים, אפשרויות לדירוג

ניתן להגדיר את הגבול התחתון והעליון להערכות.

לסיום לוחצים על Done

התשובות יחושבו ויוצגו על גבי צירים צבעוניים המייצגים כל אפשרות

 

 

חזור למעלה

 שאלה פתוחה. התלמידים יכולים לכתוב כל טקסט, עד 140 תוים.

ניתן לבחור כיצד יוצגו תשובות התלמידים: בצורת תיבת טקסט לכל תשובה

כל תשובה בנפרד עם לחצנים של קדימה ואחורה

או כרשימה של היגדים.

כותבים את השאלה בתיבה

ניתן לבחור, בנוסף, האם לאפשר למצביעים לענות יותר מפעם אחת.   

 

לסיום לוחצים על Done

התשובות יוצגו על המסך בהתאם לבחירת התצוגה שבחרנו.

 

 

חזור למעלה

  מאה נקודות. שאלה המאפשרת תשובה שבה ניתן לחלק את המרכיבים למאה (אחוז)

מהם הגזים המרכיבים את האוויר, לדוגמה.

בתיבת השאלה כותבים את השאלה,

בתיבות מתחת את האפשרויות

לסיום לוחצים על Done

במסך התלמיד, יופיע כל היגד, ומימינו אפשרות לבחור בכפולות של 10. התלמיד יבחר את החלק היחסי מהשלם לכל אחד מההיגדים.

תוצאות הבחירה של התלמידים יופיעו כסקאלה של צירים צבעוניים.

 

חזור למעלה

 

 מטריקס. שאלה שיש בה שני ממדים: למשל, מה התרומה של פעילות גופנית? וניתן להוסיף שני קריטריונים להערכה: מבחינה גופנית, ומבחינה נפשית

בתיבת השאלה כותבים את השאלה (ראו דוגמה למטה)

בהיגדים כותבים את נקודות ההתייחסות, האספקטים, האפשרויות וכדומה

ובממדים כותבים את ההיבטים (שניים בלבד) לכל אפשרות

לסיום לוחצים על Done

במסך התלמיד, יופיע כל היגד, ומתחתיו אפשרות להעריך באמצעות סקאלה את החשיבות של כל היבט

תוצאות הבחירה של התלמידים יופיעו כנקודות צבעוניות בגרף שלו צירי X ו Y

 

 

חזור למעלה

   בחירות

התלמידים יכולים לבחור אפשרות אחת מתוך האפשרויות שניתנות להם. המערכת תעשה את החישוב כדי להציג את קולות הנבחרים.

כותבים בתיבה את השאלה

ממלאים בתיבות מתחת את האפשרויות לבחירה

לסיום לוחצים על Done

תוצאות הבחירה של התלמידים יוצגו כמותית

 

 

 

חזור למעלה

 

פרסום ושיתוף
 

לוחצים על Show presentation על מנת להפוך את השאלון לפעיל, ועל מנת לקבל את הקוד לכניסה.

בראש הדף יופיע המידע הזה

 

התלמידים נכנסים לאתר באמצעות הכתובת www.govote.at

ורושמים את הקוד.

 

חזור למעלה

 

 

      עודכן     02/07/2014

hit counter

This site and all of it's material are copyrighted © by Limor Elharar 2003